30‏/12‏/2011

قــطـعـــة جـبــــن

 عــنـدمـــا مـلَّ حـبـى ؛

قـال : 
قـلـبـكِ شـهــد ؛ 
حـبـكِ سـكــر ؛ 
شـفـاهـكِ عـســل ؛
ولـكــن .. اشـتـقـــت لـقـطـعـة جـبــن ....
فــأعـتـبـرتــه فـــأرا ؛ وأذقـتــه عـلـقـمــى ....
 وتــم صـيــده مــن جـــديـــد   ..  
                    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق